Våra tjänster

Utsyning av specialsortiment

Rundvirke Skog utsynar huvuddelen av den inköpta volymen specialsortiment som stolpar och stamblock.

Utsyning innebär att personal från företaget inspekterar träden på rot före avverkning. Virkeutsynaren kontrollerar mått och kvalitet enligt vår specifikation.

Med utgångspunkt från detta fastställer virkesutsynaren lämpliga sortiment ur träden. Träd som innehåller specialsortiment märks med färg enligt ett speciellt märkningssystem.

Utsyningen är ett led i att kvalitetssäkra och kundanpassa råvaran för våra industrier. Den utförs utan kostnad för skogsägaren och bidrar väsentligt till att öka rotnettot.

Specialsortiment

Olika specialsortiment kan apteras ut ur olika typer av bestånd. Vissa specialsortiment kräver extra omsorgsfull hantering och utsynas av våra virkesutsynare innan avverkning.

Läs mer om Specialsortiment