Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett bra hjälpmedel för att sköta din skog. Det är också ett krav för att kunna certifiera en skogsfastighet.

En plan hjälper dig bla med:

  • Att hålla sitt skogsinnehav ajourfört med aktuella siffror.
  • Känna till hur mycket volym skog som finns på fastigheten, dess ålder, träslagsfördelning etc.
  • Få en redovisning av fastighetens åtgärdsbehov.
  • Veta vilka avverkningsmöjligheter som finns.
  • Hålla koll på fastighetens natur- och kulturmiljövärden.
  • Erhåller förslag på lämplig avvägning mellan produktion och miljö.
  • Planen är ett värdefullt underlag för ekonomisk planering och värdering, samt ett bra underlag för dina kontakter med virkesinköpare, rådgivare etc.

Sälja skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare