Specialsortiment

”Varje träd är unikt och bör utnyttjas utifrån dess egenskaper”

Genom att ta ut olika specialsortiment optimerar man virkesutbytet och därmed även virkesvärdet i din avverkning. Skogen skiljer sig många gånger åt i både skötselhistorik och beståndsegenskaper. Olika specialsortiment kan apteras ut ur olika typer av bestånd. Vissa specialsortiment kräver extra omsorgsfull hantering och utsynas av våra virkesutsynare innan avverkning. På detta vis kommer hela trädet utnyttjas till fullo och rätt stock används till rätt produkt.

Broschyr

Specialsortimentguide

I vår specialsortimentguide kan du ta del av fördjupad information om vilka specialsortiment som kan apteras ut ur olika typer av bestånd.

Ladda ner pdf

Knivfura, Stamblock & Grovtimmer

Sortimenten utsynas och apteras ut ur grova tallstammar från avverkningar i hela Rundvirke Skog ABs upptagningsområde. Stamblock och Knivfura utgörs av rotstockar med sågtimmerklass 1, alltså raka rotstockar fria från kvistmärken och bulor. Knivfuran skall dessutom vara vinteravverkad och har årsringskrav. Stamblock och Knivfura förädlas till högkvalitativa snickeriprodukter som exempelvis fönsterämnen, trappräcken, list med mera.

Sortimentet Grovtimmer skall apteras ut av rot eller mellanstockar av tall som lägst håller sågtimmerklass 3. Grovtimmer förädlas till både ämnestillverkning för limmade trävaror samt byggtimmer, grovplank och slipers. I skogen samlastas Knivfura, Stamblock och Grovtimmer i samma välta för att sedan slutligen klassas av Biometrias virkesmätare på AB Rundvirkes stamblockssåg i Marmaverken.

Slipers

Järnvägsslipers är de balkar som ligger under tågrälsen i syfte att fördela järnvägsspårets lats över banvallen. Att göra dessa balkar av trä har tydliga fördelar då materialet dämpar vibrationer och ljud mer effektivt än andra material som exempelvis betong. Specialsortimentet sliperstimmer består av sågbar tall i kvalitetsklass 4.

Furustolpar (ledningsstolpar)

Sortimentet utsynas och apteras ut ur helstammar av tall från slutavverkning inom hela Rundvirke Skog ABs upptagningsområde. Furustolpar tas ut från 8 meters längd och med ett toppmått på 13 cm under bark ända upp till 23 meters längd om minst 22 cm i topp under bark. De största stolparna från 16m och uppåt så kallade storstolpar köps även upp över hela Sverige. Furustolparna skall vara raka. Viss långkrök tillåts om den håller sig innanför den så kallade ”snörregeln”.

Sprötkvist, lyror och stamskador får inte förekomma. Vid uttag av furustolpar gäller det att noggrant planera för avlägg och basvägar för att skotning och virkestransport skall fungera på ett smidigt sätt. Furustolpar förädlas hos Octowood och Rundvirke Poles fabriker i Kälarne och Ludvika där de impregneras innan leverans till tele och el-transmissonslinjer både i Sverige och över hela världen.

Octostolpar

Octostolpar är ett klentimmersortiment som apteras ut i rak tallskog i både gallring och föryngringsavverkning i större delen av Rundvirke Skog ABs upptagningsområde. Sortimentet är ett utmärkt komplement till massaved då den apteras ut ända ner till 6 cm i topp under bark. Rakheten och frånvaron av sprötkvist samt grova kvistar är de största kvalitetskraven på sortimentet.

Självföryngrad tallgallring eller föryngringsavverkning av veka ogallrade tallbestånd med hög andel underståndare på mager till medelgod mark skapar de största förutsättningarna för ett högt uttag. Octostolparna sågas åttkantiga och tryckimpregneras till färdigprodukter för jordbruks och hästnäring samt stöttor åt fruktodling, grindstolpar och mycket mera.

Pålningsvirke

Pålvirke apteras ut av i huvudsak helstammar av tall men ibland också av gran. Träden skall vara raka och formdryga. Kvalitetskraven liknar de krav som ställs på furustolpar och utsyning sker alltid före avverkning utifrån de krav som slutkunden ställer på produkten. Pålvirke används oftast i marina anläggningar och i olika infrastrukturprojekt. Impregnering sker där krav på rötskydd finns.

Svarvtimmer

Svarvtimmer apteras ut av grova granstockar som skall hålla sågtimmerklass 1. Kvist och årsringskrav finns och medför att virket inte får vara för frodvuxet. Svarvtimret förädlas till fanérskivor till parkettgolv och formplywood hos vår samarbetspartner Plyfa Plywood i Hassela.

Sågämnen

Sågämnen apteras i huvudsak ut av grövre tallskog och utsynas alltid innan avverkning. Råvaruinköp och aptering sker alltid efter beställning och skräddarsys efter slutkundens önskemål. Förädling sker hos Impregna i Ludvika till bland annat bryggvirke och stockmattor. Vid behov impregneras även produkten.

Björktimmer & Björksågkubb

Sortimenten apteras ut av rot och mellanstockar av både glas och vårtbjörk. Björksågkubb levereras vanligtvis från avverkningar ifrån norra och mellersta delarna av Rundvirke Skog ABs upptagningsområde medan Björktimmer tas ut i de södra delarna. Kvalitetskraven skiljer sig en del mellan sortimenten men allmänna krav finns att virket skall vara rakt, sågbart och fritt från större kvistar och kvistansamlingar.

Björksågkubb förädlas hos vår samarbetspartner AB Björkträ i Arbrå medan Björktimmer förädlas vid Vanhälls lövsågverk i Smedjebacken. Slutprodukterna utgörs av snickeriprodukter, möbel och tumstocksvirke.

Barrsågkubb

Barrsågkubb är ett klentimmersortiment som apteras av både tall och gran. Sortimentet kan tas ut i både föryngringsavverkning och gallring under förutsättning av att virket som apterats är rakt och sågbart.

Barrsågkubb förädlas på olika kubbsågverk i huvudsak i Hälsingland. Virket förädlas till bland annat snickerivirke, limfog och möbelvirke.

Dokument för nedladdning

Sälja skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare