Skogsägare – sälj ditt virke till oss!

Rundvirke Skog är Sveriges största köpare av specialsortiment. Där kan du med din kvalitetsskog vara en del i försörjningen.

Vi samarbetar med många enskilda skogsägare genom att erbjuda tjänster och handla skogsråvara till konkurrenskraftiga priser. Förutom specialsortiment för egna industriers behov köper vi normalsågtimmer, massaved och energived som vi byter med övriga aktörer inom köpområdet.

Hitta din lokala virkesinköpare

SÅ GÅR VIRKESAFFÄREN TILL

1. Kontakten med skogsägaren

Efter en inledande kontakt med en av våra virkesköpare tar vi reda på vad du har för mål och tankar kring ditt skogsägande. Dina önskemål och vår kompetens blir grunden för det arbete som ska göras.

Du som skogsägare avgör alltid vad som ska ske på din fastighet.

2. Avtal skrivs

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras samt att naturvärdesbedömningen är gjord, skriver vi ett avtal på detta. Det flesta avtal skrivs som ett avverkningsuppdrag där virket mäts och prisberäknas mot aktuell prislista. Därifrån dras sedan kostnaden för avverkningen.

I detta skede rekommenderar vi även att du planerar hur du vill ha utbetalningarna av virkeslikviden så att de passar din ekonomi på bästa sätt.

3. Utsyning och planering av avverkningen

Efter att avtalet är tecknat, planläggs avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Specialsortiment som ex stamblock & stolp synas ut av Rundvirkes personal. Utsyningen är ett led i att kvalitetssäkra och kundanpassa råvaran för våra industrier. Den utförs utan kostnad för skogsägaren och bidrar till att öka nettot.

Efter att planeringen är gjord görs ett traktdirektiv som innehåller instruktionerna till maskingruppen som ska utföra avverkningen. Vi kan nu planera in avverkningen med en lämplig maskin och vid lämplig tidpunkt.

4. Avverkning

När det blir dags att starta avverkningen går maskinförarna igenom traktdirektivet så att avverkningen blir utförd i enlighet med det som överenskommits. Det avverkade virket körs fram och läggs upp vid bilväg där det märks med ett för din avverkning unikt nummer. Detta nummer gör att virket kan härledas till just ditt avtal.

5. Transport och inmätning

Det avverkade virket transporteras till en mätstation i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där genomför * Biometria en opartisk mätning av virket, så att du som skogsägare kan vara helt trygg i din virkesaffär.

*) Biometria är en medlemsägd aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer.

6. Redovisning

När allt virke från avverkning är inkört och inmätt gör Rundvirke Skog en slutredovisning till dig som skogsägare. I slutredovisningen sammanställs virkesvärdet från samtliga mätbesked och kostnad för avverkning vilket ger det ekonomiska utfallet.

7. Återbeskogning

Efter en slutavverkning ska föryngringsåtgärder vidtas de närmsta åren efter avverkningen. De vanligaste åtgärderna är markberedning och plantering. Är förutsättningarna rätt, är självföryngring med fröträd en lämplig åtgärd.

När vi är överens om hur återbeskogningen ska genomföras skriver vi ett avtal.

Sälja skog

Vi har lång erfarenhet av skogshantering och gör allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av din skog, både på kort och lång sikt. Kontakta vår lokala virkesinköpare så får du veta mer.

Kontakta virkesinköpare