Miljö & Hållbarhet

Dokument för nedladdning

Dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentdatabas

Miljöpolicy

Rundvirke Skog AB med systerbolag skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark, samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

  1. Uppfylla gällande lagstiftning och följa PEFC krav och intentioner.
  2. Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
  3. Anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar.
  4. Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.
  5. Samt genom att förvissa oss om att inköpt råvara icke härstammar från:
  • Illegala avverkningar
  • Nyckelbiotoper eller skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning