Utsyning

Rundvirke Skog utsynar huvuddelen av den inköpta volymen specialsortiment som stolpar och stamblock. Utsyning innebär att personal från företaget inspekterar träden på rot före avverkning. Utsynaren kontrollerar mått och kvalitet enligt vår specifikation. Med utgångspunkt från detta fastställer utsynaren lämpliga sortiment ur träden. Träd som innehåller specialsortiment märks med färg enligt ett speciellt märkningssystem.

Utsyningen är ett led i att kvalitetssäkra och kundanpassa råvaran för våra industrier. Den utförs utan kostnad för skogsägaren och bidrar i allt väsentligt till att öka rotnettot.

Kontakta din virkesutsynare