Grön Skogsbruksplan

Den gröna skogsbruksplanen är ett krav för att kunna certifiera en skogsfastighet samt en dokumentation och ett verktyg till att nå sina mål med skogsinnehavet:

  • Kunna hålla sitt skogsinnehav ajourfört med aktuella siffror.
  • Känna till hur mycket volym skog som finns på fastigheten, dess ålder, träslagsfördelning etc.
  • Få en redovisning av fastighetens åtgärdsbehov.
  • Veta vilka avverkningsmöjligheter som finns.
  • Hålla koll på fastighetens natur- och kulturmiljövärden.
  • Erhåller förslag på lämplig avvägning mellan produktion och miljö.

Planen är ett värdefullt underlag för ekonomisk planering och värdering, samt ett bra underlag för dina kontakter med virkesinköpare, rådgivare etc.
Kontakta oss för prisuppgift

Läs mera under Miljö/Folder för HÅLLBART SKOGSBRUK