Köpformer eller ursprung

Köpformer eller ursprung

Här presenteras de olika former som skogsägaren kan använda sig av när ett avverkningsobjekt på fastigheten ska säljas. Försäljningssättet benämns i mätbeskedet för ursprung. Avverkningsuppdrag är den vanligast förekommande köpformen. Där får man betalt för objektets verkliga volym och kvalitet och inga bedömningar ligger till grund för affären.

Avverkningsuppdrag (ursprung 5)

Avverkningsuppdrag innebär att vi som köpare av virket ser till att anvisat avverkningsobjekt avverkas och körs ut till skogsbilväg. Virket mäts vid industrin vanligen av opartisk virkesmätningsförening varvid man får fram bruttovärdet för virket. Nettot erhålls då de verkliga kostnaderna (löpande räkning) avdragits för avverkningen. Avverkningsuppdrag är den försäljningsform som vi rekommenderar när det gäller att sälja ett skogsbestånd på rot (avverkningsrätt). Då kombineras aptering enligt fastställda prislistor med uttag av specialsortiment. Leveranspremier (pristillägg utöver prislistorna) kan av olika skäl förekomma. Ett sådant skäl kan vara en avverkningstrakt med bra bärighet eller åtkomst efter tjälsäker väg. Prisräkning sker enligt vid avverkningstillfället gällande prislista.

Avverkningsuppdrag med fasta kostnader (ursprung 6)

Lika förfaringssätt som ovan men med den skillnaden att avverkningskostnaden överenskommes i förväg (fast kostnad).

Leveransvirke (ursprung 3)

Den skogsägare som själv eller med hjälp av anställda eller entreprenörer avverkar och levererar olika virkessortiment till oss vid bilväg säljer leveransvirke. Virket mäts vid industrin vanligen av opartisk virkemätningsförening och skogsägaren får betalt efter gällande prislistor.

Leveransrotköp (ursprung 4)

En försäljningsform som innebär att skogen säljs på rot, men att betalningen utgår som fast nettopris per verklig inmätt kubikmeter virke. Priset kan gälla rakt över samtliga trädslag och sortiment men också vara uppdelat på sortiment. Köpformen ställer stora krav på att säljaren har klart med ett exakt definierat område som avverkningen gäller samt uttagsstyrka och naturvårdshänsyn.
Kontakta din virkesinköpare