Avverkningsanmälan

Avverkningsanmälan

Avverkningsanmälan är ett krav som finns i skogsvårdslagen och måste göras till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före påbörjad föryngringsavverkning vid arealstorlek från 0,5 ha och större. Förutom en bra kartskiss skall planerad avverkningsareal och föryngringsåtgärd redovisas samt den naturvård man tänker utföra. Även hänsynskrävande biotoper, hotade växt- och djurarter, skyddszoner och visad hänsyn skall redovisas. Denna skyldighet gäller inte vid gallring eller t.ex. avverkning av fröträd. Ansvaret på utförd anmälan ligger hos skogsägaren men utförs oftast av oss som ombud.

 

Kontakta din virkesinköpare