Miljö & Hållbarhet

Miljöpolicy

Rundvirke Skog AB med systerbolag skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

 • uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC krav och intentioner.
 • förvissa oss om att inköpt råvara icke härstammar från:
  • Illegala avverkningar
  • Skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller
   icke- skoglig markanvändning
 • bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ
  miljöpåverkan minskar.
 • anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk
  och verka för att denna andel ökar.
 • personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna
  policy.