Avverkning

Avverkning

Nöjda uppdragsgivare, hög effektivitet, bra kvalité på utförda arbeten och största möjliga miljöhänsyn är Rundvirke Skogs signum. Vi har gedigen kunskap om naturens villkor, modern teknik och arbetar för bästa långsiktiga skogsutnyttjande avseende produktion, kvalitet och ekonomi.

I samarbete med lokala entreprenörer utför vi allt från klena förstagallringar till grova slutavverkningar och fröträdsavverkningar. Allt enligt skogsägarens önskemål.

Slutavverkning

Vid slutavverkning eftersträvas alltid det högsta möjliga rotnettot för skogsägaren utan att ge avkall på naturvården. Detta gör vi genom att söka specialsortiment som t.ex. barr- och björksågkubb, stamblock, stolpar, stegslanor och grovtimmer.

Gallring

Är en huggningsform där uttaget görs för att förbättra och utveckla det kvarvarande beståndet. Men även i gallring finns specialsortiment som gör att rotnettot kan höjas. Här avses främst klena octostolpar som minskar andelen massaved och därmed höjer rotnettot. Vår gallringsinriktning syftar till högsta nettot, dock med hänsynstagande om beståndets framtida värdetillväxt. Genom våra anpassade maskinsystem kan vi erbjuda skonsamt utförda förstagallringar.

Kvalitetsskogskötsel

Läs nedan om hur man går tillväga för att skapa skogsbestånd med hög och värdefull virkeskvalitet.

Pdf Information om Skogsskötsel med kvalitetsinriktning